FAQs Complain Problems

आय ब्यय

आ.व. २०८०।०८१ वैसाख महिनाको आय व्ययको विवरण सार्वजनिक गरिएको ।

दस्तावेज: 

आ.व. २०८०।०८१ चैत्र महिनाको आय व्ययको विवरण सार्वजनिक गरिएको ।

दस्तावेज: 

आ.व. २०८०।०८१ फागुन महिनाको आय व्ययको विवरण सार्वजनिक गरिएको ।

दस्तावेज: 

आ.व. २०८०।०८१ पौष महिनाको आय व्ययको विवरण सार्वजनिक गरिएको ।

दस्तावेज: 

आ.व. ०८०।०८१ मंसिर महिनाको आय व्ययको विवरण सार्वजनिक गरिएको ।

दस्तावेज: 

आ.व. ०८०।०८१ को प्रथम चौमासिक आय व्यय विवरण सार्वजनिक गरिएको ।

दस्तावेज: 

आ.व. ०८०।०८१ कार्तिक महिनाको आय व्ययको विवरण सार्वजनिक गरिएको ।

दस्तावेज: 

आ.व. ०८०।०८१ साउन महिना देखी असोज सम्मको आय व्ययको विवरण सार्वजनिक गरिएको ।

आ.व. ०७९।०८० को बार्षिक आय व्यय विवरण सार्वजनिक गरिएको ।

आ.व. ०७९।०८० को तेस्रो चौमासिक आय व्यय विवरण सार्वजनिक गरिएको ।

आ.व. ०७९।०८० असार महिनाको सम्मको आय व्ययको विवरण सार्वजनिक गरिएको ।

आ.व. ०७९।०८० जेठ महिनाको सम्मको आय व्ययको विवरण सार्वजनिक गरिएको ।

दस्तावेज: 

आ.व. ०७९।०८० बैसाख महिनाको आय व्ययको विवरण सार्वजनिक गरिएको ।

दस्तावेज: 

आ.व. ०७९।०८० को दोस्रो चौमासिक आय व्यय विवरण सार्वजनिक गरिएको ।

दस्तावेज: 

आ.व. ०७९।०८० चौत्र महिनाको आय व्ययको विवरण सार्वजनिक गरिएको ।

दस्तावेज: 

Pages