FAQs Complain Problems

ऐन कानुनहरु

दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको सञ्चित कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षणसम्बन्धी कार्यविधि–२०७९

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९

दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको जलस्रोत नियमावली २०७९

स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९

विषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७९

दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९

दि.सि.न. पा.को नवीकरणीय ऊर्जा नीति, २०७९

दि. सि. न. पा. आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र कार्यसञ्चालन विधि २०७९

दि. सि. न. पा.को कार्यसञ्चालन निर्देशीका, २०७९

दि. सि. न. पा.को करार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि,२०७९

दि. सि. न. पा.को उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यबिधि, २०७९

दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७९

दि. सि. न. पा. को आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालि निर्देशिका, २०७९

दि. सि.न.पा.को स्थानीय सेवा व्यवस्थापन तथा प्रोत्साहनका लागि व्यवस्था गर्न वनेको एन, २०७९

नगर प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६