FAQs Complain Problems

एेन कानुनहरु

दिपायल सिलगढी नगरपालिकावाट प्रकाशित कानुन स‌‌ग्रह

दस्तावेज: 

आर्थिक सहायता सम्वन्धी कार्यविधि

दस्तावेज: 

राहत सम्वन्धी कार्यविधि २०७६

दस्तावेज: 

दिपायल सिलगढी नगरपािलकाकाे आर्थिक एेन २०७६

दस्तावेज: 

दिपायल सिलगढि नगरपालिकाको बिनयाेजन एेन २०७६

दस्तावेज: 

दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको सहकारि एेन २०७५

दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको सहकारि एेन २०७५

दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको विनियोजन एेन २०७५

दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको विनियोजन एेन २०७५

दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको नगर बिपद् जोखिम न्युनिकरण तथा ब्यवस्थापन एेन २०७५

दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको नगर बिपद् जोखिम न्युनिकरण तथा ब्यवस्थापन एेन २०७५

दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको गैर सरकारि संस्था समन्वय एेन २०७५

दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको गैर सरकारि संस्था समन्वय एेन २०७५

दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको आर्थिक एेन २०७५

दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको आर्थिक एेन २०७५

दिपायल सिलगढि नगरपालिकाको प्रशासिनक कार्यबिधि नियिमित गर्ने एेन २०७४

प्रशासिनक कार्यबिधि नियिमित  गर्न बनेको एेन २०७४

दिपायल सिलगढि नगरपालिकाको सामुदायिक‌ ,संस्थागत ,गुठी र सरकारि बिद्यालय स्थापना ,अनुमति संचालन र ब्यवस्थापन तथा नियमन कार्यिबिधि २०७४

दिपायल सिलगढि नगरपालिकाको सामुदायिक‌ ,संस्थागत ,गुठी र सरकारि बिद्यालय स्थापना ,अनुमति संचालन र ब्यवस्थापन तथा नियमन कार्यिबिधि २०७४

दिपायल सिलगढि नगरपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण (कार्यबिधि) नियमावलि २०७४

दि.सि.न.पा.को निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण (कार्यबिधि)  नियमावलि २०७४

दिपायल सिलगढि नगरपालिकाको बैठक सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन(कार्यबिधि) नियमावलि २०७४

दिपायल सिलगढि नगरपालिकाको बैठक सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन(कार्यबिधि) सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको नियमावलि २०७४

दिपायल सिलगढि नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४

दिपायल सिलगढि नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४