FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कक्षा ८ को परीक्षा आवेदन फाराम सम्बन्धमा ।

दिवा खाजा रकम माग गर्न सम्बन्धमा ।

आ. ब. २०८०/०८१ को लागी योजना तर्जुमा सम्बन्धी सूचना

धान उत्पादन प्रबर्द्धन कार्यक्रमको लागी आवेदन पेश गर्ने बारे सूचना ।

सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

सेवा करार सम्बन्धी सूचना ।

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

दि. सि. न. पा.को आ.व. २०७८/०७९ को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA)को अन्तिम नतिजा प्रकाशन

दस्तावेज: 

शिलबन्दी/ दरभाउ-पत्र आब्हान

सार्वजनिक विदा सम्वन्धी सूचना

शोक बक्तब्य

शिलाबन्दी/दरभाउ-पत्र आव्हान

ग्रामिण कुखुरा तथा पकेट कार्यक्रमका लागी प्रस्ताव/ निवेदन आहवान सम्बन्धि सूचना ।

महिला उद्यमी तथा महिला उद्यमी समुहलाई प्रबिधि सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना