FAQs Complain Problems

७९-८०

सेवा करार सम्बन्धी सूचना ।

समीक्षा बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा ।

आ.व. ०७९।०८० फागुन महिनाको आय व्ययको विवरण सार्वजनिक गरिएको ।

दस्तावेज: 

मसला बाली पकेट क्षेत्र कार्यक्रमको लागि आवेदन पेश गर्ने बारे सूचना ।

रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रमको लागि आवेदन पेश गर्ने बारे सूचना ।

सूचना सूचना सूचना

दस्तावेज: 

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

घर लिलाम बिक्रि सम्बन्धी सूचना ।

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

आधारभूत तह (कक्षा ८) को अन्तिम परीक्षाको समय तालिका सम्बन्धी सूचना ।