Welcome to dipayal silgadhi Muncipality

एेन कानुनहरु

दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको सहकारि एेन २०७५

दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको सहकारि एेन २०७५

दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको विनियोजन एेन २०७५

दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको विनियोजन एेन २०७५

दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको नगर बिपद् जोखिम न्युनिकरण तथा ब्यवस्थापन एेन २०७५

दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको नगर बिपद् जोखिम न्युनिकरण तथा ब्यवस्थापन एेन २०७५

Pages