Welcome to dipayal silgadhi Muncipality

बजेट तथा कार्यक्रम

आ.व. ०७६-०७७ को कूल आय व्ययको वजेट अनुमान

आ.व. ०७६-०७७ को  कूल आय व्ययको वजेट अनुमान

दिपायल सिलगढि नगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७६/ ०७७ को निति ,कार्यक्रम तथा बजेट

दस्तावेज: 

दिपायल सिलगढि नगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७५/ ०७६ को निति ,कार्यक्रम तथा बजेट

दिपायल सिलगढि नगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७५/ ०७६ को निति ,कार्यक्रम तथा बजेट

Pages