Welcome to dipayal silgadhi Muncipality

सूचना तथा समाचार

अभ्यगकर्ताकाे नतिजा प्रकाशन

अभ्यगकर्ताकाे नतिजा प्रकाशन

दस्तावेज: 

दि‍सिनपा काे सामान लिलाम सम्वन्धी सुचना

दि‍सिनपा काे सामान लिलाम सम्वन्धी सुचना

दस्तावेज: 

अहेव सेवा करारमा भर्ना सम्वन्धी सुचना

अहेव सेवा करारमा भर्ना सम्वन्धी सुचना

दस्तावेज: 

Pages