दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको २० औ नगर परिषदबाट पारित करका दरहरु